Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên "Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp tiến tiến trong đánh giá tiềm năng tích lũy sinh khối của một số hệ sinh thái rừng chính tạ Việt Nam"

Tác giả: Trần Văn Đô
Năm báo cáo: 03/2016
Lĩnh vực: Rừng tự nhiên
Cấp quản lý: Bộ Khoa học và Công nghệ