Kỹ thuật gây trồng một số loài cây Lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao

image
Tác giả: Lại Thanh Hải, Trần Anh Hải, Phạm Đình Sâm, Ninh Việt Khương, Phan Thị Luyến
Năm xuất bản: 2014
Lĩnh vực: Rừng trồng
Giới thiệu sách

Tài liệu: Kỹ thuật gây trồng một số loài cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao được biên soạn trên cơ sở tổng hợp các kết quả nghiên cứu, các tài liệu, ấn phẩm đã có cũng như kinh nghiệm của các tác giả. Tài liệu được kết cấu 3 nhóm loài cây: Nhóm cây nguyên liệu; Nhóm cây lâm sản ngoài gỗ; Nhóm cây đa mục đích.