NÔNG LÂM KẾT HỢP
TIN HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp Nhà nước dự án “Xây dựng mô hình nông lâm kết hợp có hiệu quả cao, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk và Kon Tum”

    Thực hiện Quyết định số: 996/QĐ-BNN-VPĐP ngày 08/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Hội đồng và Tổ chuyên gia tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ. Ngày 08/7/2021, Văn phòng chương trình KH&CN phục vụ......

NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ