Nghị định 83/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định số 02/2010/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến nông.

Chính phủ ban hành nghị định 83/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2018 thay thế Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông.

VĂN BẢN KHÁC
Thông tư 25/2017/TT-BNNPTNT thay thế Thông tư 49/2015/TT-BNNPTNT hướng dẫn quản lý chương trình, dự án nhiệm vụ khuyến nông trung ương
Cooperation

Ngày 15/11/2017, Bộ NN&PTNT ban hành Thông tư 25/2017/TT-BNNPTNT hướng dẫn quản lý chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông trung ương. 

Thể thức văn bản
Cooperation

Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc: Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.