RỪNG TRỒNG
TIN HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Hội thảo "Lựa chọn loài cây bản địa trồng rừng hỗn giao sản xuất gỗ lớn cho vùng Đông Bắc"

Ngày 29/10/2021, thực hiện kế hoạch của Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu kỹ thuật trồng rừng hỗn giao cây bản địa sản xuất gỗ lớn tại vùng Đông Bắc”, do Viện Nghiên cứu Lâm sinh là đơn vị thực hiện, TS. Trần Lâm Đồng là chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Lâm sinh......

NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ