CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Tên tổ chức

- Tên tiếng Việt: Viện Nghiên cứu Lâm sinh

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh:  Silviculture Research Institute (viết tắt là SRI).

2. Vị trí

Viện Nghiên cứu Lâm sinh là tổ chức sự nghiệp khoa học công lập, trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

3. Trụ sở 

Trụ sở làm việc của Viện Nghiên cứu Lâm sinh đặt tại số 46 đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

4. Chức năng

Viện Nghiên cứu Lâm sinh có chức năng nghiên cứu khoa học (bao gồm nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng), chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, tư vấn và tham gia đào tạo về lĩnh vực lâm sinh trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.

5. Nhiệm vụ

5.1. Xây dựng chiến lược, qui hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hằng năm, các chương trình, dự án về khoa học công nghệ trong lĩnh vực lâm sinh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

5.2. Nghiên cứu cơ bản có định hướng và nghiên cứu ứng dụng tổng hợp về các lĩnh vực lâm sinh theo quy định của pháp luật, bao gồm:

a) Cơ sở lâm học của rừng tự nhiên, rừng trồng và hệ thống nông lâm kết hợp;

b) Lựa chọn cây trồng lâm nghiệp phù hợp với lập địa, cho năng suất cao và bền vững cho trồng mới, phục hồi, cải tạo rừng và hệ thống nông lâm kết hợp;

c) Kỹ thuật tạo cây giống lâm nghiệp;

d) Kỹ thuật và công nghệ trồng mới, cải tạo, xúc tiến tái sinh, làm giàu và điều chế rừng;

đ) Kỹ thuật sử dụng phân bón và chế phẩm sinh học cho rừng trồng và hệ thống nông lâm kết hợp;

e) Quản lý lập địa rừng trồng và các hệ thống nông lâm kết hợp;

g) Cơ sở khoa học về điều tra, quy hoạch, sinh trưởng và sản lượng rừng;

h) Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong nghiên cứu điều tra, quy hoạch, sinh trưởng và sản lượng rừng;

i) Phân loại, đánh giá, bảo tồn và phát triển tài nguyên thực vật rừng;

k) Kỹ thuật canh tác, phát triển các hệ thống nông lâm kết hợp;

l) Phát triển nhiên liệu sinh học, năng lượng sinh khối cây lâm nghiệp;

m) Phát triển cây xanh đô thị và cảnh quan, môi trường.

5.3. Chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ của Viện vào sản xuất; triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm trên cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ của Viện theo quy định của pháp luật.

5.4. Xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật lâm sinh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật.

5.5. Hợp tác quốc tế, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ lĩnh vực lâm sinh theo quy định của pháp luật.

5.6. Tham gia đào tạo tiến sĩ và liên kết đào tạo thạc sĩ, bồi dưỡng nguồn nhân lực về khoa học và công nghệ lâm sinh theo quy định của pháp luật.

5.7. Tổ chức sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm và công nghệ phù hợp với lĩnh vực hoạt động chuyên môn của Viện theo quy định của pháp luật.

5.8. Tư vấn lập dự án; tư vấn giám sát, thẩm tra; tư vấn thẩm định các chương trình, dự án đầu tư và công trình xây dựng thuộc lĩnh vực lâm sinh; thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực nghiên cứu của Viện theo quy định của pháp luật.

5.9. Thực hiện các nhiệm vụ khoa học kỹ thuật liên quan đến Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) theo quy định của pháp luật.

5.10. Quản lý nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.

5.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

5.12. Quyết định việc mời chuyên gia, các nhà khoa học nước ngoài vào Việt Nam và đề nghị Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam cử cán bộ ra nước ngoài công tác, học tập theo quy định của pháp luật.

5.13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

6. Hoạt động Khoa học & Công nghệ

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, Viện Nghiên cứu Lâm sinh đã được Bộ Khoa học và Cộng nghệ cấp Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học Công nghệ với những hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ sau:

6.1. Xây dựng chiến lược dài hạn, quy hoạch, kế hoạch,c ác chương trình, dự án về KH&CN trong lĩnh vực lâm sinh; xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật về lâm sinh.

6.2. Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng về: cơ sở lâm học; kỹ thuật lâm sinh; quản lý lập địa; điều tra, kiểm kê và quy hoạch rừng; tài nguyên thực vật rừng, đa dạng sinh học; nông lâm kết hợp; phát triển nhiên liệu sinh học và năng lượng sinh khối; phát tiển cây xanh đô thị và cảnh quản môi trường.

6.3. Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm trên cơ sở nghiên cứu khoa học và pahts triển công nghệ.

6.4. Dịch vụ KH&CN: tư vấn lập dự án, giám sát, thẩm tra, quy hoạch, thiết kế, thi cộng vườn thực vật, vườn ươm các loại và công trình hạ tầng lâm sinh; tư vấn thẩm định các chương trình, dự án đầu tư và công trình xây dựng thuộc lĩnh vực nghiên cứu trên; phân loại và giám định thực vật; ứng dụng cộng nghệ viễn thám và GIS trong bảo vệ, phát triển rừng và xây dựng các loại bản đồ nông lâm nghiệp; Điều tra cơ bản, tư vần xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng; khuyến lâm, khuyến nông; chuyển giao công nghệ, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và thực hiện các dịch vụ KH&CN khác thuộc lĩnh vực lâm sinh.

6.5. Ngoài ra, Viện Nghiên cứu Lâm sinh cũng đã được Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý, Bộ Tài Nguyên và Môi trường, cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ (Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ số 00495).