HỘI THẢO, TẬP HUẤN
TIN VỀ HỘI THẢO TẬP HUẤN

Hội thảo Quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng theo Hệ thống PEFC/VFCS cho chủ rừng nhỏ tại Việt Nam

Việt Nam có khoảng 1,5 triệu hộ gia đình đang quản lý khoảng 2 trệu ha rừng trồng sản xuất, trung bình khoảng 1-2 ha/hộ gia đình. Phần lớn diện tích rừng trồng này là rừng trồng thuần loài tập trung các loài cây nhập nội mọc nhanh như Keo và Bạch đàn, với chu khai......

TIN KHÁC