Thông tư 25/2017/TT-BNNPTNT thay thế Thông tư 49/2015/TT-BNNPTNT hướng dẫn quản lý chương trình, dự án nhiệm vụ khuyến nông trung ương

22-11-2017 Lại Thanh Hải

Thông tư này hướng dẫn các nội dung:

- Xây dựng, thẩm định, phê duyệt, thực hiện, điều chỉnh, kiểm tra, tổng kết, đánh giá chương trình khuyến nông trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

- Xây dựng, thẩm định, phê duyệt, thực hiện, điều chỉnh, kiểm tra, nghiệm thu, quyết toán dự án, nhiệm vụ khuyến nông trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

Chi tiết xem file đính kèm