Thể thức văn bản

30-10-2017 Đinh Văn Ba

Thông tư số 01/2011/TT-BNV hướng dẫn:

- Thể thức văn bản;

- Kỹ thuật trình bày văn bản;

- Phông chữ trình bày văn bản;

- Khổ giấy, kiểu trình bày, định lề trang văn bản và vị trí trình bày.

Những quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản được quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính trái với Thông tư này bị bãi bỏ.