Nghị định 83/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định số 02/2010/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến nông.

03-06-2018 Lại Thanh Hải

Nghị đinh này hướng dẫn các nội dung:

Mục tiêu của khuyến nông, Nguyên tắc hoạt động khuyến nông, Đối tượng chuyển giao và đối tượng nhận chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp

Nội dung, phương thức hoạt động khuyến nông (Bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo; Thông tin tuyên truyền; Xây dựng và nhân rộng mô hình; Tư vấn và dịch vụ khuyến nông; Hợp tác quốc tế về khuyến nông)

Hình thức hoạt động khuyến nông hình thức đặc thù chuyển giao công nghệ này được thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng gồm có (a) Chương trình khuyến nông (trung ương từ 05 đến 10 năm địa phương 03 đến 05 năm); (b) Kế hoạch nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên (hàng năm) và (c) Chương trình, kế hoạch chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp khác  

Chi tiết xem file đính kèm