Đánh giá thử nghiệm Dự thảo bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững xây dựng cho Hệ thống Chứng chỉ rừng Việt Nam

11-12-2017 Trần Lâm Đồng

Thực hiện kế hoạch xây dựng bộ tiêu chuẩn QLRBV xây dựng cho Hệ thống Chứng chỉ rừng Việt Nam, từ ngày 06 - 10/12/2017, Tổng cục Lâm nghiệp và Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức đoàn công tác gồm các chuyên gia cấp chứng chỉ rừng đi đánh giá thử nghiệm bản dự thảo bộ tiêu chuẩn QLRBV tại Công ty TTHH MTV Lâm nghiệp Tiền Phong và Nhóm hộ gia đình QLRBV tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mục tiêu của đánh giá thử nhằm kiểm tra sự phù hợp của các nguyên tắc, tiêu chí và chỉ số của bản dự thảo lần 3 bộ tiêu chuẩn QLRBV xây dựng cho Hệ thống Chứng chỉ rừng Việt Nam. Bản dự thảo này đã qua nhiều lần hội thảo tham vấn. Đánh giá thử là một trong những bước quan trọng trong quy trình xây dựng bộ tiêu chuẩn nhằm đánh giá sự phù hợp của bộ tiêu chuẩn với thực trạng quản lý rừng của chủ rừng và các yêu cầu của QLRBV. Đánh giá thử cũng nhằm kiểm tra mức độ dễ hiểu, dễ áp dụng mà vẫn đảm bảo các nguyên tắc QLRBV đối với chủ rừng.

Tại Công ty TTHH MTV Lâm nghiệp Tiền Phong, đơn vị đã có chứng chỉ QLRBV của FSC, đoàn công tác đã đánh giá thử trên cơ sở kiểm tra hồ sơ thực hiện các hoạt lâm nghiệp của Công ty, đánh giá hiện trường vườn ươm, rừng trồng, rừng hành lang ven suối, rừng tự nhiên... Đoàn công tác cũng phỏng vấn một số bên liên quan, chính quyền địa phương, công nhân và nhà thầu của Công ty trong thực hiện các hoạt động lâm nghiệp. Kết quả ban đầu cho thấy, các nguyên tắc, tiêu chí và chỉ số tương đối phù hợp với thực trạng và năng lực quản lý rừng của Công ty.

Tại nhóm hộ QLRBV tại Bến Ván, Lộc Bổn, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, đoàn công tác đã đánh giá thông qua kiểm tra hồ sơ các hoạt động quản lý rừng của nhóm hộ, kiểm tra hiện trường trồng rừng, khai thác rừng, rừng hành lang ven suối. Nhìn chung các nguyên tắc, tiêu chí và chỉ số phù hợp để đánh giá QLRBV của chủ rừng nhỏ. Một số tiêu chí và chỉ số trong dự thảo bộ tiêu chuẩn chưa phù hợp đối với chủ rừng nhỏ đã được đề xuất điều chỉnh.

Trên cơ sở kết quả đánh giá thử, bản dự thảo sẽ được chỉnh sửa để gửi tham vấn rộng rãi trước khi ban hành.

Làm việc tại Công ty TTHH MTV Lâm nghiệp Tiền Phong, Huế

 

Kiểm tra hiện trường trồng rừng Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tiền Phong, Huế

 

Phỏng vấn nhà thầu trồng rừng của Công ty