Hội đồng nghiệm thu Dự án SXTN cấp quốc gia “Xây dựng mô hình liên kết chủ rừng nhỏ thực hiện quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng tại Yên Bái và Quảng Trị”

29-10-2021 Viện Nghiên cứu Lâm sinh

Ngày 16/10/2021, Văn phòng Chương trình Khoa học Công nghệ phục vụ Nông thôn mới đã tổ chức họp Hội đồng cấp Bộ nghiệm thu tổng kết Dự án sản xuất thử nghiệm cấp quốc gia "Xây dựng mô hình liên kết chủ rừng nhỏ thực hiện quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng tại Yên Bái và Quảng Trị”, do Viện Nghiên cứu Lâm sinh chủ trì, TS. Trần Lâm Đồng là Chủ nhiệm Dự án. Thông tin cụ thể về Dự án như sau:

Mục tiêu chung:

Quản lý và sử dụng tài nguyên rừng bền vững vùng nông thôn miền núi theo mô hình liên kết chủ rừng nhỏ thực hiện QLRBV và cấp CCR theo tiêu chuẩn quốc gia, thúc đẩy cấp chứng chỉ rừng ở Việt Nam, nâng cao hiệu quả quản lý rừng, góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, cảnh quan và xây dựng nông thôn miền núi bền vững.

Mục tiêu cụ thể:

‐ Xây dựng được các tài liệu hướng dẫn xây dựng mô hình liên kết chủ rừng nhỏ thực hiện QLRBV và cấp CCR;

‐ Xây dựng được mô hình thí điểm về liên kết chủ rừng nhỏ thực hiện QLRBV và cấp CCR theo các tiêu chuẩn QLRBV quốc gia; liên kết với doanh nghiệp tạo chuỗi cung ứng sản phẩm phục vụ ngành công nghiệp chế biến gỗ lâm sản;

- Đề xuất mô hình liên kết phù hợp để chủ rừng nhỏ thực hiện QLRBV và cấp CCR theo các tiêu chuẩn QLRBV quốc gia tại Yên Bái và Quảng Trị.

Các kết quả chính của Dự án:

Nội dung 1: Xây dựng tài liệu hướng dẫn thực hiện QLRBV và cấp CCR cho chủ rừng nhỏ theo tiêu chuẩn của VFCS

- Báo cáo đánh giá được thực trạng quản lý rừng quy mô hộ gia đình; những khó khăn, thách thức và giải pháp thực hiện QLRBV và cấp CCR quy mô hộ gia đình và cá nhân

- Xây dựng được bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện QLRBV và cấp CCR cho chủ rừng nhỏ theo các tiêu chuẩn của VFCS

Nội dung 2: Xây dựng các tài liệu hướng dẫn liên kết các chủ rừng nhỏ thực hiện QLRBV và cấp CCR theo VFCS

- Báo cáo đánh giá thực trạng và đề xuất các mô hình liên kết chủ rừng nhỏ thực hiện QLRBV và cấp CCR

- Xây dựng được bộ tài liệu hướng dẫn liên kết các chủ rừng nhỏ thực hiện QLRBV và cấp CCR theo mô hình liên kết đã đề xuất

Nội dung 3: Xây dựng mô hình thí điểm liên kết chủ rừng nhỏ thực hiện QLRBV và cấp chứng chỉ rừng cho nhóm hộ gia đình theo Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia (VFCS/PEFC)

Xây dựng 02 mô hình liên kết chủ rừng nhỏ thực hiện QLRBV và cấp chứng chỉ rừng VFCS/PEFC cho nhóm hộ:

- Mô hình tại Yên Bái: 86 hộ gia đình liên kết với Hợp tác xã Lâm nghiệp Hòa Phát tại xã Trung Tâm, Lục Yên, Yên Bái với diện tích 310 ha. Chứng chỉ do tổ chức chứng nhận Bureau Veritas cấp.

- Mô hình tại Quảng Trị: 110 hộ gia đình liên kết với Hợp tác xã Hà Xá, xã Triệu Ái, Triệu Phong, Quảng Trị với diện tích 406 ha. Chứng chỉ do tổ chức chứng nhận GFA cấp.

Nội dung 4: Tư liệu hóa kết quả dự án

- Cùng với Tổ chức chứng chỉ rừng quốc tế PEFC tổ chức được một hội thảo tổng kết, giới thiệu về các kết quả của Dự án (https://www.youtube.com/watch?v=ELZd-oVv4IM)

- Xây dựng 01 Videoclip về quá trình triển khai thực hiện dự án tại tại Yên Bái và Quảng Trị (https://www.youtube.com/watch?v=_ECYwJoK6eU)

Các kết quả của Dự án được Tổng cục Lâm nghiệp và Sở Nông nghiệp và PTNT 2 tirh Yên Bái và Quảng Trị đánh giá tốt và đề nghị cho áp dụng mở rộng. Dự án cũng đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đánh giá tốt và thông qua.

Một số hình ảnh thực hiện Dự án

​​​

​​​

​​​

​​​

​​​

 

Một số hình ảnh buổi họp Hội đồng nghiệm thu Dự án

​​​​​