Tư vấn đánh giá lập địa và xác định mức độ thích hợp trồng dòng Bạch đàn Cự vĩ DH32-29 tại một số Công ty Lâm nghiệp thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam

Chủ trì: TRẦN ANH HẢI
Đơn vị thực hiện: Bộ môn Kỹ thuật Lâm sinh
Thời gian: 01/2018 - 01/1970
Cơ quan, tổ chức tài trợ: VINAPACO
Lĩnh vực: Dịch vụ Khoa học và Công nghệ
Chuyên mục: Dịch vụ Khoa học Công nghệ
Mục tiêu

- Xác định được lập địa trồng rừng dòng Bạch đàn Cự vĩ DH32-29 phù hợp tại các công ty lâm nghiệp phía Bắc thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam.

- Đề xuất một số biện pháp kỹ thuật lâm sinh trồng rừng dòng Bạch đàn Cự vĩ DH32-29 trên một số dạng lập địa

Nội dung

1) Nghiên cứu tổng quan điều kiện lập địa trồng rừng Bạch đàn dòng Cự vĩ DH32-29

2) Điều tra, đánh giá lập địa và rừng trồng dòng Bạch đàn Cự vĩ DH32-29 tại Lạng Sơn, Bắc Giang và Kon Tum

- Điều tra, đánh giá lập địa rừng trồng dòng Bạch đàn Cự vĩ DH32-29;

- Điều tra, đánh giá đặc điểm sinh trưởng, năng suất và chất lượng rừng trồng dòng Bạch đàn Cự vĩ DH32-29.

3) Điều tra, đánh giá lập địa tại các địa điểm dự kiến trồng dòng Bạch đàn Cự vĩ DH32-29 tại Phú Thọ và Kon Tum

- Điều tra, đánh giá lập địa tại các rừng trồng dòng Bạch đàn Cự vĩ DH32-29 đã trồng tại các công ty trực thuộc Tổng công ty Giấy;

- Điều tra, đánh giá đặc điểm sinh trưởng, năng suất và chất lượng rừng trồng dòng Bạch đàn Cự vĩ DH32-29.

- Điều tra, đánh giá lập địa tại các địa điểm dự kiến trồng dòng Bạch đàn Cự vĩ DH32-29;

4) Đánh giá sự thích hợp trồng dòng Bạch đàn Cự vĩ DH32-29 tại một số Công ty Lâm nghiệp thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam

Kết quả chính

- Đã điều tra, đánh giá lập địa và rừng trồng dòng Bạch đàn Cự vĩ DH32-29 tại Lạng Sơn, Bắc Giang và Kon Tum.

- Đã điều tra, đánh giá lập địa tại các địa điểm dự kiến trồng dòng Bạch đàn Cự vĩ DH32-29 tại Phú Thọ và Kon Tum.

- Đang hoàn thiện báo cáo nhiệm vụ.