Tư vấn xây dựng, kết hợp rà soát chỉnh sửa các Quy trình kỹ thuật trồng rừng và chuyển hoá rừng trồng

Chủ trì: Trần Anh Hải
Đơn vị thực hiện:
Thời gian: 01/2018 - 01/1970
Cơ quan, tổ chức tài trợ: VINAPACO
Lĩnh vực: Dịch vụ Khoa học và Công nghệ
Chuyên mục: Dịch vụ Khoa học Công nghệ
Mục tiêu

- Rà soát và bổ sung được một số kỹ thuật mới cho các Quy trình kỹ thuật trồng rừng nguyên liệu giấy các loài Keo và Bạch đàn.

- Xây dựng mới được các Quy trình kỹ thuật trồng rừng cung cấp gỗ lớn cho các loài Keo và Bạch đàn.

Nội dung

1) Rà soát và bổ sung các Quy trình kỹ thuật trồng rừng nguyên liệu giấy:

- Quy trình kỹ thuật trồng rừng Keo lai và Keo tai tượng cung cấp nguyên liệu giấy;

- Quy trình kỹ thuật trồng rừng Bạch đàn Uro và Bạch đàn lai cung cấp nguyên liệu giấy;

2) Xây dựng mới các Quy trình kỹ thuật trồng rừng cung cấp gỗ lớn:

- Quy trình kỹ thuật trồng rừng Keo lai và Keo tai tượng cung cấp gỗ lớn;

- Quy trình kỹ thuật trồng rừng Bạch đàn Uro và Bạch đàn lai cung cấp gỗ lớn;

- Quy trình kỹ thuật chuyển hoá rừng Keo lai và Keo tai tượng gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn;

Quy trình kỹ thuật chuyển hoá rừng Bạch đàn Uro và Bạch đàn lai gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn;

Kết quả chính

- Đã hoàn thiện 6 bản thảo Quy trình kỹ thuật,

- Chỉnh sửa theo các ý kiến góp ý của chuyên gia và Hội nghị Tổng Công ty Giấy Việt Nam.

- Nghiệm thu 6 Quy trình kỹ thuật tại Tổng công ty Giấy Việt Nam