Cải thiện cách thức phổ biến kỹ thuật cho người trồng rừng thông qua hiểu biết về các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư trong Lâm nghiệp của họ tại Hoà Bình và Huế

Chủ trì: Trần Anh Hải
Đơn vị thực hiện: Bộ môn Kỹ thuật Lâm sinh
Thời gian: 01/2018 - 02/2019
Cơ quan, tổ chức tài trợ: CSIRO
Lĩnh vực: Dịch vụ Khoa học và Công nghệ
Chuyên mục: Dự án
Mục tiêu

Phỏng vấn và đánh giá được các kỹ thuật trồng rừng Keo của nông dân tại Huế và Hoà Bình

Tổ chức được 1 lớp tập huấn kỹ thuật cho cán bộ khuyến nông tỉnh Hoà Bình.

Xây dựng được thí nghiệm xã hội học nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng tập huấn kỹ thuật đến người dân trồng rừng tại Huế và Hoà Bình.

Nội dung

- Phỏng vấn và đánh giá các kỹ thuật trồng rừng Keo của 240 hộ nông dân tại Huế (120 hộ nông dân) và Hoà Bình (120 hộ nông dân)

- Tổ chức 1 lớp tập huấn kỹ thuật cho 25 cán bộ khuyến nông tỉnh Hoà Bình.

- Xây dựng thí nghiệm nghiên cứu xã hội học tại Huế và Hoà Bình: Đào tạo chuyên sâu, đào tạo cơ bản và không đào tạo

 

Kết quả chính

- Đã phỏng vấn 240 hộ nông dân trước và sau tâph huấn.

- Đã tổ chức 1 lớp tập huấn kỹ thuật cho các cán bộ khuyến nông địa phương tại Hoà Bình (1 lớp 24 người)

- Đã xây dựng thí nghiệm nghiên cứu xã hội học: 2 lớp tập huấn chuyên sâu (40 người/lớp) và 2 lớp tập huấn cơ bản (40 người/lớp).

- Kết quả đánh giá tiếp tục được thực hiện năm 2019.