Tham gia phát triển Hệ thống chứng chỉ rừng Việt Nam

16-03-2019 Trần Lâm Đồng

Thực hiện Đề án quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng theo Quyết định 1288/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thành lập Văn phòng Chứng chỉ rừng Việt Nam đặt tại Tổng cục Lâm nghiệp. Văn phòng có nhiệm vụ tham mưu thực hiện Đề án, phát triển Hệ thống Chứng chỉ rừng Việt Nam và hợp tác với hệ thống chứng chỉ rừng PEFC trong việc cấp chứng chỉ rừng tại Việt Nam.

Từ ngày 11 - 14/3/2019, PEFC đã cử đoàn cán bộ sang làm việc với Tổng cục Lâm nghiệp và ký kết biên bản ghi nhớ về việc hỗ trợ phát triển Hệ thống chứng chỉ rừng Việt Nam (VFCS). Viện Nghiên cứu Lâm sinh là đơn vị đã tham gia nhiều hoạt động trước đây trong việc chuẩn bị phát triển VFCS, như phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp xây dựng Bộ tiêu chuẩn QLRBV (đã được ban hành trong Thông tư 28/2018 của Bộ NN&PTNT); xây dựng Sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án quản lý rừng bền vững; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về QLRBV... Viện tiếp tục được Tổng cục Lâm nghiệp và PEFC lựa chọn để hỗ trợ phát triển VFCS.

Nằm trong nội dung biên bản ghi nhớ giữa PEFC và Tổng cục Lâm nghiệp, PEFC đã ký biên bản ghi nhớ với Viện Nghiên cứu lâm sinh về việc phối hợp hỗ trợ phát triển VFCS, bao gồm xây dựng hồ sơ gia nhập thành viên PEFC, xây dựng các tiêu chuẩn, quy trình, quy định về cấp chứng chỉ phù hợp với quy định của PEFC để hệ thống cỏ thể được vận hành từ tháng 6 năm 2019; cử cán bộ hỗ trợ công tác truyền thông của PEFC tại Việt Nam.

Viện Nghiên cứu Lâm sinh đã thành lập một nhóm cán bộ có kinh nghiệm liên quan để trực tiếp thực hiện các nội dung trong biên bản ghi nhớ và cam kết hoàn thành trong tháng 6/2019 để Hệ thống VFCS có thể vận hành cấp chứng chỉ rừng tại Việt Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh trong đợt làm việc của PEFC với Văn phòng Chứng chỉ rừng và Viện Nghiên cứu Lâm sinh.