Tham vấn rộng rãi các Bộ tiêu chuẩn cho Hệ thống chứng chỉ rừng Việt Nam

05-07-2018 Trần Lâm Đồng

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp xây dựng Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững (QLRBV) và Bộ tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩm (CoC) cho Hệ thống Chứng chỉ rừng Việt Nam, dự kiến thành lập năm 2018. Tổng cục Lâm nghiệp đang lấy ý kiến góp ý rộng rãi cho dự thảo các Bộ tiêu chuẩn.

Dự thảo các bộ tiêu chuẩn và thông tin liên lạc để gửi góp ý có thể tải về tại đây: