Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp Nhà nước dự án “Xây dựng mô hình nông lâm kết hợp có hiệu quả cao, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk và Kon Tum”

08-07-2021 Phạm Đình Sâm

      Thực hiện Quyết định số: 996/QĐ-BNN-VPĐP ngày 08/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Hội đồng và Tổ chuyên gia tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ. Ngày 08/7/2021, Văn phòng chương trình KH&CN phục vụ xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp Nhà nước dự án Xây dựng mô hình nông lâm kết hợp có hiệu quả cao, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk và Kon Tum”.

      Chủ nhiệm dự án: ThS. Hoàng Thị Nhung.

      Đơn vị thực hiện: Viện Nghiên cứu Lâm sinh.

Mục tiêu chung

      Hoàn thiện được quy trình và ứng dụng vào sản xuất kỹ thuật xây dựng mô hình NLKH nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, kết hợp tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk và Kon Tum.

Mục tiêu cụ thể

      - Hoàn thiện được quy trình kỹ thuật xây dựng các mô hình NLKH được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Kon Tum chấp thuận.

      - Xây dựng được 02 mô hình nông lâm kết hợp trên đất nông lâm nghiệp tại 2 tỉnh (20 ha/tỉnh) tăng 20% hiệu quả kinh tế của mô hình trở lên góp phần nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số tham gia thực hiện tại Đắk Lắk và Kon Tum.

      - Đào tạo được 20 cán bộ kỹ thuật, khuyến nông và tập huấn được cho 300 người dân trong và ngoài mô hình.

Nội dung thực hiện

      - Hoàn thiện quy trình kỹ thuật xây dựng mô hình NLKH chuyển đổi từ mô hình nông, lâm nghiệp kém hiệu quả thành mô hình NLKH hiệu quả và bền vững.

      - Xây dựng mô hình NLKH cải tạo/chuyển đổi mô hình nông, lâm kém hiệu quả thành mô hình NLKH hiệu quả và bền vững.

      - Hội thảo, đào tạo, tập huấn và chuyển giao kỹ thuật.

Sản phẩm của Dự án

      - 01 Báo cáo kết quả điều tra đánh giá các mô hình NLKH đã có tại tỉnh Đắk Lắk và Kon Tum.

      - 01 Báo cáo xác định mô hình NLKH để cải tạo.

      - 15 ha thí nghiệm hoàn thiện quy trình kỹ thuật xây dựng mô hình NLKH chuyển đổi từ mô hình nông, lâm nghiệp kém hiệu quả thành mô hình NLKH hiệu quả và bền vững tại Đắk Lắk và Kon Tum.

      - 25 ha Mô hình thử nghiệm cải tạo/chuyển đổi mô hình nông, lâm nghiệp kém hiệu quả thành mô hình NLKH hiệu quả và bền vững tại Đắk Lắk và Kon Tum.

      - 01 Báo cáo tổng hợp kết quả thí nghiệm hoàn thiện quy trình kỹ thuật NLKH.

      - 01 Quy trình kỹ thuật xây dựng mô hình NLKH tại tỉnh Đắk Lắk.

      - 01 Quy trình kỹ thuật xây dựng mô hình NLKH tại tỉnh Kon Tum.

      - Tổ chức 02 lớp tập huấn cho 20 cán bộ kỹ thuật, khuyến nông. 

      - Tổ chức 04 lớp tập huấn cho 300 người dân trong và ngoài mô hình.

      - 03 Bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành.

      - 01 Báo cáo tổng kết dự án.