Hội thảo "Lựa chọn loài cây bản địa trồng rừng hỗn giao sản xuất gỗ lớn cho vùng Đông Bắc"

29-10-2021 Viện Nghiên cứu Lâm sinh

Ngày 29/10/2021, thực hiện kế hoạch của Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu kỹ thuật trồng rừng hỗn giao cây bản địa sản xuất gỗ lớn tại vùng Đông Bắc”, do Viện Nghiên cứu Lâm sinh là đơn vị thực hiện, TS. Trần Lâm Đồng là chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Lâm sinh đã tổ chức Hội thảo với nội dung “Chọn loài cây bản địa trồng rừng hỗn giao sản xuất gỗ lớn cho vùng Đông Bắc”.

Hội thảo được tổ chức tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Hội thảo có sự tham dự của khoảng 50 đại biểu là các nhà khoa học, Hiệp hội gỗ, công ty chế biến gỗ, các nhà quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT một số tỉnh vùng Đông Bắc.

Với mục tiêu xác định được danh mục các loài cây bản địa tiềm năng và lựa chọn được 4-5 loài tiềm năng nhất để nghiên cứu trồng rừng hỗn giao cung cấp gỗ lớn, Để tài đã trình bày Dự thảo bộ tiêu chí chọn loài, cung cấp các thông tin về các kết quả nghiên cứu đã có bao gồm điều kiện gây trồng, khả năng thích nghi, khả năng sinh trưởng, giá trị sử dụng gỗ và thị trường của hơn 30 loài cây gỗ bản địa ở vùng Đông Bắc. Hội thảo đã thảo luận sôi nổi và xác định được các tiêu chí chọn loài cây bản địa thích hợp trồng rừng sản xuất gỗ lớn cho vùng Đông Bắc bao gồm (1) Thích nghi điều kiện lập địa và khả năng thành rừng, (2) Khả năng sinh trưởng, (3) Sự sẵn có về nguồn giống, (4) Sự sẵn có về kỹ thuật, (5) Giá trị gỗ và hiệu quả kinh tế, (6) Tiềm năng sử dụng gỗ theo các mục tiêu sản phẩm khác nhau. Hội thảo cũng đề xuất danh mục hơn 30 loài cây để cho điểm và xác định được danh mục loài theo thứ tự ưu tiên và xác định được nhóm 4-5 loài phù hợp nhất để nghiên cứu trồng rừng hỗn giao sản xuất gỗ lớn.

Một số hình ảnh đại biểu tham gia trực tuyến: