Thúc đẩy ngành công nghiệp tre trúc qua việc nghiên cứu chuỗi giá trị tại Trung Quốc, Nepal và Việt Nam

Chủ trì: Nguyễn Thanh Sơn
Đơn vị thực hiện: Bộ môn Nông lâm kết hợp
Thời gian: 01/2016 - 12/2016
Cơ quan, tổ chức tài trợ: PGTF thuộc UNDP
Lĩnh vực: Khác
Chuyên mục: Dự án
Mục tiêu

    

Nội dung

     

Kết quả chính

+ Báo cáo dự án: "Thúc đẩy ngành công nghiệp tre trúc thông qua việc nghiên cứu chuỗi giá trị tại Trung Quốc, Nepal và Việt Nam"

+ Bài báo: Nghiên cứu chuỗi giá trị ngành công nghiệp tre luồng tại tỉnh Thanh Hóa (http://vafs.gov.vn/vn/magazine/so-32018/#summary)