Mô hình phát triển tre trúc thành công ở Trung Quốc và những gợi ý cho Indonesia và Việt Nam

Chủ trì: Nguyễn Thanh Sơn
Đơn vị thực hiện: Bộ môn Nông lâm kết hợp
Thời gian: 02/2017 - 12/2017
Cơ quan, tổ chức tài trợ: PGTF thuộc UNDP
Lĩnh vực: Khác
Chuyên mục: Dự án
Mục tiêu

    

Nội dung

    

Kết quả chính