HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
Chủ tịch
+84983174696
thinhtrieu@hotmail.com
Phó chủ tịch
0982896577
nguyentoanthangfsiv@gmail.com
Thư ký
+84 24 3752 5677/0982334696
tuyen.phamsri@gmail.com
Thành viên
0983267900
hoangthang75@gmail.com
Thành viên
dotranvan@hotmail.com
Thành viên
0914.314.314
phambigsam@gmail.com
Thành viên
0968562468
luucanhtrung@gmail.com
Thành viên
0977210880
trieuthaihung@gmail.com
Thành viên
0983850068
tranducmanh1973@gmail.com