HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
Chủ tịch
+84983174696
thinhtrieu@hotmail.com
Phó chủ tịch
0986930546
thang.nguyensri@vafs.gov.vn
Thư ký
+84 24 3752 5677
tuyen.phamsir@gmail.com
Thành viên
0986506018
dong.tran@vafs.gov.vn
Thành viên
dotranvan@hotmail.com
Thành viên
0914.314.314
phambigsam@gmail.com
Thành viên
0968562468
luucanhtrung@gmail.com
Thành viên
0977210880
trieuthaihung@gmail.com
Thành viên
0983850068
tranducmanh1973@gmail.com