VĂN PHÒNG VIỆN

1. Tên tổ chức

- Tên tiếng Việt: Văn Phòng Viện

- Tên tiếng Anh: Office of Administration 

2. Vị trí 

Văn phòng  là đơn vị trực thuộc Viện Nghiên cứu Lâm sinh

3. Chức năng,  Nhiệm vụ 

3.1. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, chương trình và kế hoạch

a) Tổ chức xây dựng chiến lược, các chương trình, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hằng năm về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ (KHCN), sản xuất kinh doanh, các dự án phát triển công nghệ, thông tin, tiếp thị khoa học công nghệ, sở hữu trí tuệ của Viện;

b) Tổ chức xây dựng các chương trình KHCN, tư vấn, đề xuất danh mục đề tài/dự án KHCN của Viện;

c) Trình Viện trưởng giao kế hoạch KHCN cho các đơn vị trực thuộc.

3.2. Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, dịch vụ sản xuất kinh doanh của Viện

a) Tổ chức, tham gia thẩm định đề cương dự toán, kiểm tra, đánh giá nghiệm thu các đề tài dự án theo phân cấp của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành;

b) Trình Viện trưởng ký văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền thẩm tra, thẩm định và ban hành tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo quy định của pháp luật;

c) Quản lý tiến độ và chất lượng các hợp đồng, dịch vụ KHCN, sản xuất, kinh doanh, chuyển giao công nghệ của Viện và các đơn vị thành viên;

d) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình KHCN của các đơn vị thuộc Viện.

3.3. Hoạt động thông tin

a) Tổng hợp tình hình hoạt động của Viện theo chỉ đạo của Viện trưởng;

b) Thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu KHCN của Viện, lưu trữ kết quả đề tài dự án KHCN của Viện;

c) Quản lý website của Viện, tổ chức hội thảo của Viện;

3.4. Chủ trì tổng hợp các hoạt động sở hữu trí tuệ của toàn Viện theo quy định của pháp luật.

3.5. Thường trực Hội đồng khoa học của Viện.

3.6. Công tác Hợp tác quốc tế: Quản lý và phối hợp thực hiện các dự án, chương trình hợp tác quốc tế của Viện;

3.7. Công tác đào tạo: Quản lý và phối hợp tham gia đào tạo tiến sỹ và liên kết đào tạo thạc sỹ, bồi dưỡng nguồn nhân lực về khoa học và công nghệ lâm sinh theo quy định của pháp luật.

3.8. Công tác tài chính - kế toán

a) Chủ trì, tham mưu cho Viện trưởng triển khai thực hiện các Luật, Pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán, vật giá trong phạm vi đơn vị.

b) Tham gia với Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đề xuất sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cơ chế, chính sách tài chính, vật giá và các văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác tài chính, kế toán lĩnh vực khoa học lâm nghiệp.

c) Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc lập dự toán thu chi ngân sách hằng năm; trình Viện trưởng dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ, điều chỉnh, giao dự toán ngân sách hằng năm cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc; Duyệt dự toán các nhiệm vụ chi ngân sách (theo phân cấp) cho các đơn vị phù hợp với tiêu chuẩn, định mức và chế độ hiện hành.

d) Chủ trì tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, kế toán trong sử dụng ngân sách Nhà nước tại các đơn vị trực thuộc; kiến nghị xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

đ) Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra và tổng hợp việc thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các đơn vị thuộc Viện.

e) Chủ trì duyệt và thông báo quyết toán chi ngân sách (bao gồm tất cả các nguồn vốn) cho các đơn vị trực thuộc. Phối hợp thẩm tra quyết toán năm, quyết toán hoàn thành các dự án đầu tư XDCB (vốn đầu tư).

f) Tổng hợp, công khai dự toán, báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước hằng năm theo quy định.

g) Chủ trì trình Viện trưởng quyết định chủ trương sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư hằng năm của các đơn vị trực thuộc.

h) Chủ trì trình Viện trưởng giải quyết các vấn đề vướng mắc liên quan đến lĩnh vực thuế;

i) Quản lý đối với tài sản Nhà nước tại Văn phòng đơn vị và tại đơn vị trực thuộc:

- Phối hợp với Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam xây dựng và ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ sử dụng tài sản phục vụ hoạt động chuyên ngành của các đơn vị;

- Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện đăng ký quyền quản lý sử dụng tài sản Nhà nước theo quy định hiện hành;

- Tham mưu, đề xuất phương án xử lý tài sản Nhà nước (điều chuyển, thu hồi, nhượng bán, thanh lý) cho các đơn vị trực thuộc theo quy định hiện hành;

- Hướng dẫn, tổng hợp kết quả kiểm kê tài sản Nhà nước theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì kiểm tra việc chấp hành chế độ mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước. Tổng hợp báo cáo tình hình quản lý sử dụng tài sản Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của đơn vị;

k) Tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ viên chức tài chính, kế toán trong đơn vị.

l) Quản lý viên chức, hồ sơ, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định.

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ
Chánh văn phòng
0983850068
tranducmanh1973@gmail.com
Phó chánh văn phòng
0982478686
caochikhiem@gmail.com
Nghiên cứu viên
0925935758
lythanhuyen81@gmail.com
Nghiên cứu viên
0985505154
phuong.nguyen45c@gmail.com
Nghiên cứu viên
0976368170
thanhtan30031989@gmail.com
Nghiên cứu viên
0974999934
trancaonguyensri@gmail.com
Cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ
+84966749472
xuanmainguyen1972@gmail.com
Cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ
Cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ
Kế toán trưởng