VĂN PHÒNG VIỆN
555
DANH SÁCH CÁN BỘ
Chánh Văn phòng
0983850068
tranducmanh1973@gmail.com
Phó chánh văn phòng
0982478686
caochikhiem@gmail.com
Nghiên cứu viên
0925935758
lythanhuyen81@gmail.com
Nghiên cứu viên
0985505154
phuong.nguyen45c@gmail.com
Nghiên cứu viên
0974999934
trancaonguyensri@gmail.com
Cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ
+84966749472
xuanmainguyen1972@gmail.com
Cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ
Cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ
Kế toán trưởng