BỘ MÔN ĐIỀU TRA VÀ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG

1. Tên tổ chức

- Tên tiếng Việt: Bộ môn Nghiên cứu Điều tra và Quản lý rừng bền vững.

- Tên tiếng Anh: Department of Forest Inventory and Sustainable Forest Management.

2. Vị trí 

Bộ môn Nghiên cứu Điều tra và Quản lý rừng bền vững là đơn vị trực thuộc Viện Nghiên cứu Lâm sinh.

3. Chức năng, nhiệm vụ

a) Nghiên cứu cơ sở khoa học cho điều tra, quy hoạch, sinh trưởng và sản lượng rừng; 

b) Nghiên cứu mô hình hóa sinh trưởng và sản lượng rừng, bao gồm cả gỗ, sinh khối và hấp thụ các bon;

c) Điều tra cơ bản lâm nghiệp và điều tra, đánh giá tài nguyên rừng;

d) Nghiên cứu qui hoạch quản lý lâm nghiệp các cấp, phương án quản lý rừng các qui mô khác nhau;

đ) Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong điều tra, quy hoạch, quản lý tài nguyên rừng; 

e) Nghiên cứu ảnh hưởng của loài cây trồng, các giải pháp kỹ thuật lâm sinh và các nhân tố khác đến sản lượng của rừng.

g) Xây dựng các bảng biểu điều tra, kinh doanh rừng trồng và rừng tự nhiên;

h) Xây dựng, tư vấn xây dựng, thiết kế, thẩm định, giám sát thực thi phương án quản lý rừng và quy hoạch lâm nghiệp;

i) Đào tạo, tập huấn, chuyển giao các phương pháp, kỹ thuật chuyên môn về điều tra, quy hoạch, sản lượng và xây dựng phương án quản lý rừng;

k) Xây dựng và quản lý Trạm Thực nghiệm Lâm sinh tại Phú Thọ;

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.  

DANH SÁCH CÁN BỘ
Chủ nhiệm bộ môn
0948804942
nguyenthinhfsiv@gmail.com
Phó chủ nhiệm bộ môn
0975.430.146
Phamtiendungvafs@gmail.com
Nghiên cứu viên
0968562468
luucanhtrung@gmail.com
Nghiên cứu viên
0977795206
ntthuong84@gmail.com
Nghiên cứu viên
Nghiên cứu viên
vananhsri@gmail.com
Nghiên cứu viên
0977259620
nguyenhuyhoangvfu@gmail.com
Nghiên cứu viên
0983074159 / 0916081669
vantuanvfu@gmail.com
Nghiên cứu viên
0986261335
kimtrung258@gmail.com
Nghiên cứu viên
Nghiên cứu viên
0367.399.383
nguyenvietcuong06031994@gmail.com