Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Kỹ thuật Lâm sinh

1. Tên tổ chức

- Tên tiếng Việt: Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Kỹ thuật Lâm sinh.

- Tên tiếng Anh: Centre for Applied Silviculture Research and Extension (viết tắt: CASRE)

2. Vị trí

Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật Lâm sinh trực thuộc Viện Nghiên cứu Lâm sinh, là tổ chức sự nghiệp khoa học công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản riêng tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

3. Chức năng: Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Kỹ thuật Lâm sinh có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tham gia đào tạo, hợp tác quốc tế; dịch vụ tư vấn và sản xuất kinh doanh về lĩnh vực lâm sinh.

4. Trụ sở làm việc: Tại 365 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà nội.

5. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nghiên cứu ứng dụng tổng hợp về lâm sinh bao gồm:

a) Lựa chọn loài cây trồng, kỹ thuật trồng phù hợp;  

b) Phát triển các kỹ thuật trồng mới, cải tạo, trồng bổ sung làm giàu rừng, xúc tiến tái sinh tự nhiên và khai thác rừng;

c) Quản lý lập địa rừng trồng;

d) Xây dựng các giải pháp kỹ thuật duy trì đa dạng sinh học thực vật, bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên thực vật rừng;

e) Xây dựng và phát triển bền vững các hệ thống nông lâm kết hợp;

f) Kỹ thuật phát triển cây xanh đô thị và cảnh quan môi trường.

2. Chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ lâm sinh vào sản xuất, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ; triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm trên cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật.  

3. Tham gia hợp tác quốc tế, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; liên kết đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về khoa học và công nghệ lâm sinh theo quy định của pháp luật.

4. Tham gia xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật lâm sinh theo nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật.

5. Sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm và công nghệ lâm sinh, nông lâm kết hợp, các sản phẩm phù hợp với lĩnh vực hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật.

6. Tư vấn lập dự án, giám sát, thẩm tra hồ sơ thiết kế các dự án lâm sinh, lâm nghiệp đô thị; thiết kế và thi công các công trình lâm sinh, lâm nghiệp đô thị, cảnh quan môi trường, năng lượng sinh khối theo quy định của pháp luật.

7. Quản lý nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lâm sinh, Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

6. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm theo Quyết định số 149/QĐ-KHLN-TCHC ngày 10/4/2013: 

- Ban Giám đốc Trung tâm

- Phòng Tổng hợp;

- Phòng Nghiên cứu và Ứng dụng Kỹ thuật Lâm sinh;

- Phòng Chuyển giao Công nghệ;

- Trạm Thực nghiệm Lâm nghiệp Tân Lạc, Hòa Bình.

 

DANH SÁCH CÁN BỘ
Giám đốc Trung tâm
0914634877
buikieuhungfsiv@gmail.com
Phó giám đôc Trung tâm
0915.081.605/0964402925
thuandhtb@gmail.com
Nghiên cứu viên
0913.076.381
donphamgreen@gmail.com
Nghiên cứu viên
0968.024.616
daohuyenk@gmail.com
Nghiên cứu viên
0915454586
nguyenphuongntp@gmail.com
Nghiên cứu viên
0962074895
vuongbeo1995@gmail.com
Nghiên cứu viên
0382.564.036
diepxuantuan@gmail.com
Cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ
0915331617
anhdung83dl@gmail.com
Cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ
0342222595
buidungtlhb1978@gmail.com
Trưởng phòng
0974217901
vanquanglamnghiep@gmail.com
Trưởng phòng
01295216888
Phanluyen.2bb@gmail.com
Trưởng phòng
0865487592
vantho2006@gmail.com