PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH

1. Tên tổ chức 

- Tên tiếng Việt: Phòng Tổ chức, Hành chính;

- Tên tiếng Anh: Department of Personel and Administration.

2. Vị trí 

Phòng Tổ chức, Hành chính là đơn vị trực thuộc Viện Nghiên cứu Lâm sinh.

3. Chức năng, Nhiệm vụ

 

3.1. Về công tác tổ chức cán bộ

- Chủ trì, tham mưu cho Lãnh đạo Viện thực hiện Luật cán bộ, công chức; Luật viên chức và pháp luật có liên quan đến công tác cán bộ, viên chức và người lao động;

- Chủ trì xây dựng, trình Viện trưởng đề án thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị trực thuộc Viện;

- Chủ trì thẩm định, trình Viện trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức; Điều lệ tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc;

- Trình Viện trưởng về quy hoạch, kế hoạch đào tạo phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nguồn nhân lực của Viện;

- Trình Viện trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh lãnh đạo, quản lý của các đơn vị trực thuộc Viện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam;

- Trình Viện trưởng công tác tuyển dụng; điều động, tiếp nhận và luân chuyển cán bộ; công tác nâng lương, nâng ngạch, chuyển ngạch; chế độ hưu trí, thôi việc; công tác thi đua, khen thưởng; 

- Hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý cán bộ, nhận xét, đánh giá cán bộ, viên chức hằng năm và thực hiện quản lý, khai thác sử dụng, lưu trữ hồ sơ cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động của các đơn vị trực thuộc Viện theo phân cấp quản lý cán bộ của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam;

3.2. Về công tác hành chính quản trị  

- Thực hiện các nhiệm vụ về hành chính, văn thư, lưu trữ, lễ tân, khánh tiết;

- Quản lý đất đai, cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, tài sản; phương tiện và điều kiện làm việc thuộc Viện; bảo đảm điều kiện vật chất, kỹ thuật và phương tiện làm việc phục vụ các hoạt động của Lãnh đạo và cơ quan Viện kịp thời, chính xác;

- Vận hành hệ thống điện, nước, hệ thống thông tin liên lạc điện thoại phục vụ hoạt động cơ quan;

- Thực hiện công tác bảo vệ, quân sự, tự vệ, an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và cảnh quan trong cơ quan Viện;

3.3. Về công tác quản lý đầu tư và xây dựng

- Quản lý quy hoạch sử dụng đất đai trong Viện;

- Quản lý quy hoạch về xây dựng chung của Viện theo phân cấp của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, đề xuất chủ trương đầu tư hằng năm; xây dựng kế hoạch đầu tư ngắn hạn, nâng cấp hiện đại hóa cơ sở vật chất của Viện; kiểm tra và giám sát các dự án đầu tư, xây dựng với tất cả nguồn vốn đầu tư vào Viện theo quy định của pháp luật và của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

3.4. Thường trực Hội đồng lương, Hội đồng thi đua, khen thưởng.

3.5. Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác cải cách hành chính, công tác thanh tra, kiểm tra, công tác phòng chống tham nhũng và công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Viện.

3.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Lãnh đạo Viện giao.

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ
Cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ
+84966749472
xuanmainguyen1972@gmail.com