BỘ MÔN NÔNG LÂM KẾT HỢP

1. Tên tổ chức

- Tên tiếng Việt: Bộ môn Nông lâm kết hợp. 

- Tên tiếng Anh: Department of Agroforestry.

2. Vị trí 

Bộ môn Nông lâm kết hợp là đơn vị trực thuộc Viện Nghiên cứu Lâm sinh.

3. Chức năng, nhiệm vụ

a) Nghiên cứu nguyên lý lâm học cho các hệ thống nông lâm kết hợp; xây dựng các mô hình nông lâm kết hợp phù hợp cho các vùng sinh thái và nhân văn khác nhau;

b) Nghiên cứu sự tương tác giữa các thành phần trong hệ thống nông lâm kết hợp;

c) Nghiên cứu trồng cây đa tác dụng, trồng cây lấy nhiên liệu sinh học;

d) Nghiên cứu kỹ thuật canh tác và các giải pháp phát triển các hệ thống nông lâm kết hợp hiệu quả và bền vững;

đ) Xây dựng, tư vấn xây dựng, thiết kế, thẩm định, giám sát thực thi các mô hình canh tác nông lâm kết hợp trên đất dốc và các vùng đất lâm nghiệp khác;

e) Thực hiện công tác khuyến lâm, đào tạo, tập huấn, chuyển giao các phương pháp, kỹ thuật chuyên môn về xây dựng mô hình nông lâm kết hợp và thực hiện mô hình;

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

DANH SÁCH CÁN BỘ
Chủ nhiệm bộ môn
0914.314.314
phambigsam@gmail.com
Phó chủ nhiệm bộ môn
0974168866
nhung46sf@gmail.com
Nghiên cứu viên
Nghiên cứu viên
0966120883
hoangvanthanhln@gmail.com
Nghiên cứu viên
(+84) 0977-887-169
thanhson.fsiv@gmail.com
Nghiên cứu viên
hongvanvfu@gmail.com
Nghiên cứu viên
0975971938
hotrungluong.dhln@gmail.com
Nghiên cứu viên
096.740.9668
hathimai1010@gmail.com
Nghiên cứu viên
huuthinh.2708@gmail.com