Giới thiệu

image
  • TS. Nguyễn Toàn Thắng
  • Phó viện trưởng
  • nguyentoanthangfsiv@gmail.com
  • 0982896577

Sách đã xuất bản

Phục hồi-quản lý rừng bền phòng hộ đầu nguồn với phát triển bền vững vùng Tây Nguyên

, Nguyễn Xuân Quát, Đỗ Đình Sâm, Nguyễn Ngọc Lung, Triệu Văn Hùng, Tô Đình Mai, Nguyễn Toàn Thắng, Trần Cao Nguyên, Huỳnh Văn Chung, Trần Hoàng Qúy, Trần Hoàng Hóa, Vũ Tiên Lâm, Cao Chí Kiêm, Cao Văn Lạng, Phạm Văn Vinh, Trịnh Ngọc Bon

2015

Quản lý rừng bền vững

Danh sách bài báo

header style="background-color: #00A65A; color: white; font-weight: normal; width: 100%">Lists of papers