BỘ MÔN LÂM HỌC VÀ TÀI NGUYÊN RỪNG

 

1. Tên tổ chức

- Tên tiếng Việt: Bộ môn Lâm học và Tài nguyên rừng.

- Tên tiếng Anh: Silvicultural foundation and Forest resources

2. Vị trí 

Bộ môn Lâm học và Tài nguyên rừng là đơn vị trực thuộc Viện Nghiên cứu Lâm sinh.

3. Chức năng, nhiệm vụ

a) Nghiên cứu cơ bản và cơ sở lâm học cho các đối tượng rừng tự nhiên, rừng trồng và hệ thống nông lâm kết hợp ở Việt Nam để xây dựng các lý thuyết lâm học nhiệt đới;

b) Xây dựng, duy trì và theo dõi hệ thống ô tiêu chuẩn định vị phục vụ nghiên cứu cơ bản, cơ sở về các đối tượng rừng; 

c) Nghiên cứu ảnh hưởng của các tác động của con người, động thực vật, các nhân tố môi trường đến khả năng sản xuất lâm sản và duy trì các chức năng của rừng;

d) Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng các giải pháp để giải quyết các vấn đề quản lý, kinh doanh rừng;

đ) Nghiên cứu xây dựng các quy phạm, tiêu chuẩn, hướng dẫn, định mức kinh tế - kỹ thuật trong xây dựng, phát triển, sử dụng và quản lý rừng theo hướng đa mục đích và bền vững;

e) Đào tạo, chuyển giao, tư vấn đầu tư, thẩm định, thiết kế, thi công và giám sát các công trình lâm sinh trong xây dựng, khai thác và quản lý rừng tự nhiên;

g) Xây dựng và quản lý Trạm Thực nghiệm Lâm sinh tại Quảng Bình;

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

 

DANH SÁCH CÁN BỘ
Chủ nhiệm bộ môn
0977210880
trieuthaihung@gmail.com
Phó chủ nhiệm bộ môn
+84 24 3752 5677/0982334696
tuyen.phamsri@gmail.com
Phó chủ nhiệm bộ môn
+84945930360
hoangsonfsiv@gmail.com
Nghiên cứu viên
dotranvan@hotmail.com
Nghiên cứu viên
0973694666
tranhoangquysri@gmail.com
Nghiên cứu viên
0915020029; 0977020029
ninhvietkhuong@gmail.com
Nghiên cứu viên
01638798904
longtran.vfu94@gmail.com
Nghiên cứu viên
trinhngocbon85@gmail.com
Nghiên cứu viên
01295859666
danghaiha145@gmail.com
Nghiên cứu viên
0974371091/0912729073
nguyenquanghung79@gmail.com
Nghiên cứu viên
01649775316
hoaianh.2510@gmail.com
Nghiên cứu viên