BỘ MÔN KỸ THUẬT LÂM SINH

1. Tên tổ chức

- Tên tiếng Việt: Bộ môn Kỹ thuật Lâm sinh.

- Tên tiếng Anh: Department of Silviculture Techniques

2. Vị trí 

Bộ môn Kỹ thuật Lâm sinh là đơn vị trực thuộc Viện Nghiên cứu Lâm sinh

3. Chức năng, nhiệm vụ

a) Nghiên cứu lựa chọn tập đoàn cây trồng lâm nghiệp phù hợp với lập địa, cho năng suất cao và bền vững để trồng mới, phục hồi, cải tạo rừng và hệ thống nông lâm kết hợp;

b) Nghiên cứu kỹ thuật tạo cây giống lâm nghiệp;

c) Kỹ thuật và công nghệ trồng rừng mới, cải tạo, xúc tiến tái sinh, làm giàu và điều chế rừng; 

d) Kỹ thuật sử dụng phân bón và chế phẩm sinh học cho rừng trồng và hệ thống nông lâm kết hợp;

đ) Quản lý lập địa rừng trồng và các hệ thống nông lâm kết hợp; 

e) Xây dựng các mô hình trồng rừng, thâm canh rừng trồng;

g) Nghiên cứu xây dựng các quy phạm, tiêu chuẩn, hướng dẫn, định mức kinh tế - kỹ thuật trong bảo quản hạt giống, gieo ươm, trồng, chăm sóc, tỉa thưa, cải thiện và khai thác rừng trồng các loại;

h) Đào tạo, chuyển giao, tư vấn đầu tư, thẩm định, thiết kế, thi công và giám sát các công trình lâm sinh trong trồng rừng, quản lý rừng trồng.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

DANH SÁCH CÁN BỘ
Trưởng bộ môn
+84983174696
thinhtrieu@hotmail.com
Phó trưởng bộ môn
0983296984
phanminhquang1@gmail.com
Nghiên cứu viên
+84915628007/+841684454675
tienlam1981@gmail.com
Nghiên cứu viên
0976365603/ 0973861658
tranhaisilv@gmail.com
Nghiên cứu viên
0975848729
duongquangtrung87@gmail.com
Nghiên cứu viên
foresterk56@gmail.com
Nghiên cứu viên
0345044997
mailinhml96@gmail.com