Giới thiệu

image
  • TS. Trần Văn Đô
  • Nghiên cứu viên
  • dotranvan@hotmail.com

https://www.researchgate.net/profile/Do_Tran_Van

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=3bY01qMAAAAJ

https://orcid.org/0000-0001-9059-5842

 

 

Sách đã xuất bản

Danh sách bài báo

header style="background-color: #00A65A; color: white; font-weight: normal; width: 100%">Lists of papers