Nghiên cứu gieo hạt thẳng 3 loài bản địa (Erythrophleum fordii, Peltophorum tonkinensis and Cassia siamea) dưới tán rừng phục hồi sau canh tác nương rẫy tại vùng núi phía Bắc Việt Nam

Chủ trì: Nguyễn Toàn Thắng
Đơn vị thực hiện: Lãnh đạo viện
Thời gian: 10/2010 - 10/2012
Cơ quan, tổ chức tài trợ: IFS
Lĩnh vực: Rừng tự nhiên
Chuyên mục: Dự án
Mục tiêu

    

Nội dung

    

Kết quả chính