Xác định tiềm năng tích lũy các bon của rừng tự nhiên lá rộng thường xanh tại vùng Đông Bắc, Việt Nam

Chủ trì: Trần Văn Đô
Đơn vị thực hiện: Bộ môn Lâm học và Tài nguyên rừng
Thời gian: 07/2017 - 12/2018
Cơ quan, tổ chức tài trợ: IFS
Lĩnh vực: Rừng tự nhiên
Chuyên mục: Dự án
Mục tiêu

   

Nội dung

   

Kết quả chính