Hội đồng nghiệm thu đề tài quỹ gen cấp quốc gia: “Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen cây Ươi (Scaphium macropodum) tại một số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên”

01-07-2022 Phạm Đình Sâm

            Thực hiện Quyết định số 1090/QĐ-BKHCN ngày 27/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ và tổ chuyên gia đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ quỹ gen cấp quốc gia. Ngày 30/6/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài quỹ gen cấp quốc gia Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen cây Ươi (Scaphium macropodum) tại một số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên”, Mã số nhiệm vụ: NVQG – 2018/07.

            Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Phạm Đình Sâm.

            Đơn vị chủ trì nhiệm vụ : Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

            Đơn vị thực hiện nhiệm vụ: Viện Nghiên cứu Lâm sinh.

1. Mục tiêu tổng quát

            Khai thác và phát triển được nguồn gen cây Ươi lấy quả có năng suất, chất lượng cao nhằm đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại một số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

2. Mục tiêu cụ thể

- Xác định được đặc điểm sinh học và giá trị nguồn gen của Ươi;

- Chọn lọc được một số cây trội Ươi lấy quả có năng suất, chất lượng cao;

- Xây dựng được mô hình vườn giống, mô hình thâm canh Ươi;

- Xây dựng được tiêu chuẩn cơ sở cây giống và quả Ươi;

          - Xây dựng được hướng dẫn kỹ thuật nhân giống bằng phương pháp ghép, trồng thâm canh cây Ươi và kỹ thuật thu hái, sơ chế, bảo quản quả Uơi sau thu hoạch.

3. Nội dung thực hiện

      - Nội dung 1: Nghiên cứu bổ sung đặc điểm sinh học và giá trị nguồn gen cây Ươi.

      - Nội dung 2: Chọn giống, nhân giống và xây dựng vườn giống vô tính bằng cây ghép kết hợp khảo nghiệm giống.

      - Nội dung 3: Xây dựng 9 ha mô hình trồng thâm canh cây Ươi.

      - Nội dung 4: Kỹ thuật thu hái, sơ chế và bảo quản quả Ươi sau thu hoạch.

      - Nội dung 5: Tập huấn chuyển giao kỹ thuật chọn giống, nhân giống, trồng thâm canh và kỹ thuật thu hái, sơ chế và bảo quản quả Ươi sau thu hoạch (3 lớp).

4. Sản phẩm của đề tài

      - 50 Cây trội Ươi.

      - 03 ha Vườn giống Ươi.

      - 09 ha Mô hình trồng thâm canh Ươi.

      - 50 kg Quả Ươi.

      - 01 Báo cáo tổng hợp thực trạng về gây trồng, kỹ thuật thu hái, sơ chế và bảo quản quả Ươi, thị trường tiêu thụ sản phẩm.

      - 01 Báo cáo tổng hợp về đặc điểm sinh học và cơ sở dữ liệu về giá trị nguồn gen cây Ươi (chỉ tiêu năng suất, chất lượng quả, đa dạng di truyền).

      - 01 Hướng dẫn kỹ thuật nhân giống Ươi bằng phương pháp ghép.

      - 01 Tiêu chuẩn cơ sở cây giống.

      - 01 Hướng dẫn kỹ thuật trồng thâm canh cây Ươi để lấy quả.

      - 01 Tiêu chuẩn cơ sở quả Ươi

      - 01 Hướng dẫn kỹ thuật thu hái, sơ chế và bảo quản quả Ươi sau thu hoạch.

      - 01 Báo cáo tổng kết đề tài.

      - 04 Bài báo khoa học ( 3 bài trong nước, 1 bài quốc tế).

      - Đào tạo 01 Thạc sĩ Lâm sinh.