Thông tin các nhiệm vụ khoa học và công nghệ hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Lâm sinh và Sở KH&CN tỉnh Cao Bằng.

06-04-2022 Trần Đức Mạnh

Thực hiện công văn số 212/SKHCN-QLKH ngày 03 tháng 3 năm 2022 về việc công khai thông tin nhiệm vụ khoa học công nghệ của Sở Khoa học và công nghệ Cao Bằng, Viện Nghiên cứu Lâm sinh cung cấp thông tin các nhiệm vụ khoa học công nghệ hợp tác giữa Viện và Sở Khoa học và công nghệ Cao Bằng.

(Chi tiết có file đính kèm)