Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp tỉnh dự án “Ứng dụng kỹ thuật trồng rừng sản xuất bằng loài cây Keo lai sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô”

04-03-2021 Phạm Đình Sâm

     Thực hiện Quyết định số: 01/QĐ -HĐKHCN ngày 27/01/2021 của Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang. Ngày 25/02/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp tỉnh dự án Ứng dụng kỹ thuật trồng rừng sản xuất bằng loài cây Keo lai sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô”.

      Chủ nhiệm dự án: ThS. Phạm Đình Sâm.

      Đơn vị thực hiện: Viện Nghiên cứu Lâm sinh.

 Mục tiêu chung

      Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế của rừng trồng Keo lai sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô.

Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng 10 ha mô hình trồng tại 02 Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơn Dương, Tuyên Bình và 02 hộ gia đình trên địa bàn huyện Yên Sơn và Sơn Dương; mật độ trồng là 1.100 cây/ha và 1.330 cây/ha.

- Đánh giá tình hình sinh trưởng, phát triển của rừng trồng Keo lai sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô.

- So sánh tình hình sinh trưởng, năng suất của cây Keo lai mô trồng trong mô hình với cây Keo lai mô trồng đại trà trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

- Hoàn thiện Hướng dẫn kỹ thuật và đề xuất các giải pháp phát triển mở rộng mô hình

Nội dung thực hiện

-  Khảo sát lựa chọn địa điểm xây dựng mô hình thử nghiệm.

-  Xây dựng 10 ha mô hình trồng Keo lai được sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô.

Đánh giá tình hình sinh trưởng, phát triển của rừng trồng Keo lai sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô.

-  So sánh tình hình sinh trưởng, năng suất của cây Keo lai mô trồng trong mô hình với cây Keo lai mô trồng đại trà trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

-  Hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật và đề xuất các giải pháp phát triển mở rộng mô hình.

Sản phẩm của Dự án

- Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá hiện trạng khu vực nghiên cứu.

- 10 ha mô hình trồng Keo lai được sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô.

- Báo cáo so sánh sinh trưởng, năng suất của các mô hình Keo lai mô trong dự án và mô hình trong sản xuất đại trà.

- Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng Keo lai bằng phương pháp nuôi cấy mô.

- Báo cáo đề xuất các giải pháp phát triển mở rộng mô hình.

- Tổ chức 01 lớp tập huấn kỹ thuật trồng cây Keo lai mô.

- Tổ chức 01 lớp hội thảo trao đổi về kỹ thuật trồng cây Keo lai mô.

-  Báo cáo tổng kết dự án.