Ký kết Biên bản ghi nhớ với Công ty Chứng nhận và Giám định IQC

28-05-2020 Viện Nghiên cứu Lâm sinh

Ngày 28/5/2020, tại Văn phòng Viện Nghiên cứu Lâm sinh, Viện đã ký Biên bản ghi nhớ với Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC về hợp tác cung cấp chuyên gia, đào tạo nhân sự trong hoạt động quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng giai đoạn 2020 - 2025. IQC là tổ chức chứng nhận trong nước có uy tín, và là tổ chức chứng nhận trong nước đầu tiên được Văn phòng Công nhận Chất lượng BoA chỉ định đủ điều kiện đánh giá cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo Hệ thống Chứng chỉ rừng Quốc gia (VFCS). Với mục tiêu hợp tác để nâng cao năng lực thực hiện cấp chứng chỉ rừng, góp phần thúc đẩy hoạt động quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng ở Việt Nam, hai bên đã cam kết hợp tác với các nội dung chủ yếu (1) Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực đánh giá sự phù hợp về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng cho nhân sự của hai bên; (2) Tư vấn xây dựng, phát triển hệ thống quản lý cho tổ chứng đánh giá sự phù hợp (CB) theo các hệ thống chứng chỉ quốc tế và Việt Nam.

Ngay sau lễ ký Biên bản ghi nhớ, IQC đã tổ chức khóa đào tạo "Chuyên gia đánh giá/chuyên gia đánh giá trưởng đoàn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015". Khóa đào tạo có thời lượng 5 ngày cho 15 cán bộ của Viện Nghiên cứu Lâm sinh. Kết quả của khóa đào tạo là chứng chỉ hoàn thành khóa học theo tiêu chuẩn ISO 9001 sau khi hoàn thành bài kiểm tra theo quy định. Đây là điều kiện tiên quyết để trở thành chuyên gia đánh giá (Auditor).

Hiện nay, hầu hết các tổ chức cấp chứng chỉ rừng tại Việt Nam là các tổ chức nước ngoài. Hệ thống chứng chỉ rừng Việt Nam VFCS đã được xây dựng và vận hành từ 2019. Việc có thêm nhiều tổ chức đánh giá và chuyên gia đánh giá cấp chứng chỉ rừng sẽ góp phần thúc đẩy thực hiện QLRBV và cấp chứng chỉ rừng ở Việt Nam, nâng cao hiệu quả, chất lượng quản lý rừng.

Một số hình ảnh trong lễ ký kết và lớp tập huấn: