TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH LÂM NGHIỆP

Tiếng anh chuyên ngành Lâm nghiệp bao gồm 3 nội dung:

1. Từ điển Anh - Việt

2. Từ điển Việt - Anh

3. Luyện nghe Tiếng anh

Từ điển được xây dựng từ sự đóng góp của tập thể cán bộ Viện nghiên cứu Lâm sinh và có tham khảo tài liệu Thuật ngữ Lâm sinh học Anh - Việt & Việt - Anh của Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam (2015).

Nội dung luyện nghe tiếng anh được biên soạn dựa vào tài liệu Luật Bảo vệ và Phát triển rừng. Audio được thu âm bởi Partrick - tình nguyện viên người Úc công tác tại Viện Nghiên cứu Lâm sinh giai đoạn 2018 - 2019.

@SRI, 2019