Giới thiệu

image
  • TS. Nguyễn Thị Thuỳ
  • Nghiên cứu viên
  • thuy.nguyen.um@gmail.com

Sách đã xuất bản

Sổ tay Hướng dẫn phương pháp đánh giá rừng phục hồi cho bảo tồn

Nguyễn Thị Thuỳ, Trần Lâm Đồng, Phùng Đình Trung, Ninh Việt Khương

2018

Rừng tự nhiên

Danh sách bài báo

header style="background-color: #00A65A; color: white; font-weight: normal; width: 100%">Lists of papers